Pazartesi , 22 Nisan 2024

Ku­r’­ân’da He­lal Gı­da

So­ru 1: Ba­ka­ra su­re­si 168. Ayet­te ne­den Ya­ra­tı­cı “ha­le­le­n” ile ik­ti­fa et­me­yip “tay­yi­be­n” ke­li­me­si­ni de ek­le­miş­tir? Tay­yib gı­da ne de­mek­tir?

Ce­vap: He­lal ve ha­ram ke­li­me­le­ri gı­da­la­rın ma­ne­vi du­rum­la­rıy­la il­gi­le­nir­ken, Tay­yib ke­li­me­si ise mad­di du­rum­la­rıy­la il­gi­len5ir. Şöyle ki: me­se­la hij­ye­nik, te­miz, ne­ca­set ye­me­yip te­miz gı­da­lar­la bes­le­nen vs. bir do­muz yi­ne he­lal ol­maz ha­ram­dır (bkz: mai­de 3). Yi­ne te­miz, sağ­lık­lı bir ku­zu bes­me­le çe­kil­me­den ke­si­lir­se ha­ram olur(bknz: enam 118).  Bu iki du­rum­da da za­hi­ren te­miz ve sağ­lık­lı olan hay­van­la­rın ha­ram ol­ma­sı mad­di se­bep­ler­le de­ğil an­cak emr-i İla­hi­ye bağ­lı ola­rak ya­ni ma­ne­vi du­rum ile açık­la­nır ve ha­ram de­ni­lir. Fa­kat bir ku­zu bes­me­le ile ke­sil­di­ği hal­de, pis bir or­tam­da ve sağ­lık­sız şart­lar­da parçala­rı­na ay­rıl­mış ise bu­na ha­ram de­nil­me­yip “Tay­yi­b” de­ğil­dir de­ni­lir. Tay­yib ke­li­me­si; te­miz, sağlık­lı, hoş, gü­ve­ni­lir gi­bi ma­na­la­ra ge­lir. De­mek Ya­ra­tı­cı­mız sa­de­ce he­lal olan­la­rı de­ğil, ay­nı za­man­da sağ­lık­lı ve te­miz olan şey­le­ri tü­ket­me­mi­zi em­re­di­yor.

So­ru 2: Bakara Sûresi 168. âyetteki “ey müslümanlar”…  ma­na­sın­da “ya ey­yü­hel Müslim’in” ye­ri­ne ey in­san­lar ma­na­sı­na ge­len “ya ey­yü­hen na­s” de­nil­miş. Se­be­bi ne­dir? 

Ce­vap: Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­in mu­ha­ta­bı sa­de­ce Müs­lü­man­lar de­ğil tüm in­san­lar­dır. Bu­gün 2,5 mil­yar ümmet var zan­ne­di­li­yor. Yan­lış­tır. 7 mil­yar üm­met var­dır. Fa­kat O’­nun üm­me­tin­den ol­du­ğu hal­de O’na üm­met ola­ma­yan­lar mev­cut­tur. Do­la­yı­sıy­la he­lal ve te­miz gı­da­la­rı tüm in­san­lık ter­cih et­me­li­dir. Çün­kü vücudumu­zu Ya­ra­tan, onun ih­ti­ya­cı­nı ve kul­lan­ma kı­la­vu­zu­nu en iyi bi­len­dir. Bu­gün sağ­lık­lı oldu­ğu için he­lal ser­ti­fi­ka­lı ürün­le­ri ter­cih eden birçok Ya­hu­di, Hris­ti­yan ve gayr-i Müslim in­san­la­rı duyu­yor ve biliyo­ruz. De­mek he­lal ser­ti­fi­ka sa­de­ce Müs­lü­man­la­ra de­ğil tüm in­san­lı­ğa fay­da­lı olu­yor ve ol­ma­lı­dır.

Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/kuranda-helal-gida-7176h.htm

About Hayreddin İşbilir

GİMDES Teknik Bilim Kurulu Üyesi, Gıda Mühendisi / Başdenetçi

Check Also

GİMDES GÖNÜLLÜ 7. HELAL YAŞAMDA GENÇLİK KONFERANSI 18 ŞUBATTA!

GİMDES GÖNÜLLÜ 7. HELAL YAŞAMDA GENÇLİK KONFERANSI 18 ŞUBATTA! GİMDES Gönüllülerinin Helal ve Tayyib yaşam …